سازه های خرپایی

17 نوامبر, 2016 - 10:21
16 نوامبر, 2016 - 15:22

آشیانه:[1] ساختمانی جهت نگهداری هواپیما، بالگرد و دیگر هواگردها است.