مرغداری

مشخصات پروژه

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان محل اجرا کارفرما وضعیت پروژه
مرغداری اصفهان کولیس در دست اجرا