ساندویچ پانل

12 نوامبر, 2016 - 11:49

●پوشش سقف و بدنـه سوله: پوشش سوله از مراحل اصلی کار محسوب می‌شود که به دو بخش پوشش سقف سوله و پوشش بدنه سوله تقسیم می‌شود. پوشش بدنه نیز به دو بخش پوشش داخلی بدنه و پوشش خارجی بدنه تقسیم و هرکدام قابلیت بررسی پوشش‌های مختلفی را دارد. در پوشش سقف و بدنه سوله عواملی همچون :

12 نوامبر, 2016 - 11:45

پس از انتقال اجزا اسکلت به محل احداث پروژه، مرحله نصب اسکلت توسط تکنسین‌های مربوطه شروع می‌شود. مرحله نصب اسکلت سوله که ممکن است جوشی یا پیچ و مهره‌ای باشد باید با دقت تمام و رعایت جزییات و مقادیر دقیق نقشه صورت پذیرد تا به‌اصطلاح اسکلت سوله گونیا شود، یعنی اجزا سوله متقارن و زوایای اجزا متناسب باشد.