نکات اجرایی برای سینه بند

نکات اجرایی برای سینه بند

سینه بند:
برای جلوگیری از کمانش جانبی بال فشاری تحتانی تیر قاب در نزدیکی محل اتصال تیر و ستون و نیز درمجاورت راس قاب خمشی که نمس توان از صلیب پوشش سقف به طور مسنقیم برای این منظور استفاده نمود، از مهاربندهای مورب در صفحه قائم بهره می گیرند.
به علت جلوگیری از کمانش جانبی و پیچشی بال فشاری تیرهای اصلی در نواحی لنگر منفی (بال پایینی ) از سینه بند استفاده می شود .

اجرای سینه بند در سوله

اجرای سینه بند در سوله
استرات
نکات اجرایی منفی:
عدم استفاده از پیچ های گالوانیزه

اجرای سینه بند در سوله

اجرای سینه بند در سوله
عدم اتصال کامل و صحیح دو ورق در محل اتصال

اجرای سینه بند در سوله

نکات اجرایی مثبت:
استفاده از پیچ های پرمقاومت

اجرای سینه بند در سوله
 

تصویر: