نکات اجرایی مثبت و منفی کف ستون

نکات اجرایی مثبت و منفی کف ستون

نکات اجرایی مثبت:

اجرای شابلون با یک مهره در زیر و یک مهره در روی صفحه شابلون

تراز کردن کف ستون ها توسط مهره های قابل تنظیم در زیر آن ها و پر کردن زیر کف ستون با ملات مقاوم بدون وارفتگی و تامین کننده تماس کامل بین کف ستون و ملات انجام می شود.

کف ستون سوله

اجرای شابلون

کف ستون سوله

اجرای گروت

کف ستون سوله

 

اجرای گروت ریزی اصولی با بولت های با اندازه واحد و بدون خم شدگی

کف ستون سوله

کف ستون سوله

 

 

 

نکات اجرایی منفی:

ایراد در نصب ستون به base plate در محل کارگاه ( که باعث بلند شدگی صفحه ستون شده است ) و به تبع آن اجرای غیر اصولی گروت زیر صفحه ستون

کف ستون سوله

بلند شدگی صفحه ستون

کف ستون سوله

کوتاه بودن اندازه بولت ها به حدی که حتی مهره هم به طور کامل بولت را در بر نمی گیرد

کف ستون سوله

 

کف ستون سوله

اجرای عملیات گروت بطور ناقص و غیر اصولی

کف ستون سوله

کوتاه بودن اندازه بولت ها

کف ستون سوله

کف ستون سوله

تفاوت در اندازه بولت ها – استفاده از ورق های پرکننده جهت اتصال ستون به کف ستون

کف ستون سوله

کف ستون سوله

کف ستون سوله

کف ستون سوله

 

ایراد در نصب ستون به base plate در محل کارگاه و عیب جوشکاری

کف ستون سوله

 

کف ستون سوله

 

کف ستون سوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر: