نکات اجرایی برای ستون ها

نکات اجرایی برای ستون ها

ستون ها:

ستون سوله

ستون سوله

 

ستون سوله

ستون سوله

نکات اجرایی منفی:

ستون سوله
گل جوش زده شده ، تمیزکاری صورت گرفته و سپس اقدام به رنگ آمیزی شود

ستون سوله
 

تصویر: