نکات اجرایی برای مهار بندها

نکات اجرایی برای مهار بندها

مهار بند:
نکات اجرایی مثبت
استفاده از مقاطع دایروی( لوله ) جهت اجرای مهاربند

اجرای مهار بند در سوله
استفاده از میلگرد جهت اجرای مهاربند

اجرای مهار بند در سوله

اجرای مهاربندهای سقفی با استفاده از نبشی
اجرای مهار بند در سوله

اجرای مهار بند در سوله

اجرای مهار بند در سوله

اجرای مهار بند در سوله

اجرای مهار بند در سوله

اجرای صحیح مهاربندهای سقف و بدنه سوله که عموما این مهاربندها در دهانه ابتدایی و انتهایی سوله اجرا میشوند .

اجرای مهار بند در سوله
نکات اجرائی منفی:
عدم تامین طول جوش قید شده در نقشه به علت اجرای غیر اصولی gusset plate

اجرای مهار بند در سوله

اجرای مهار بند در سوله

اجرای مهار بند در سوله

اجرای مهار بند در سوله

اجرای مهار بند در سوله

اشتباه در اجرای بادبند از نظر فواصل نصب

اجرای مهار بند در سوله
عدم اجرای پیش تنیدگی بوسیله آچار کشی و سفت کردن مهاربندها

اجرای مهار بند در سوله
آزاد بودن مهره انتهایی مهاربند و اجرای غیر اصولی
اجرای مهار بند در سوله

تصویر: