نکات اجرایی برای کنترل و بازرسی جوش

نکات اجرایی برای کنترل و بازرسی جوش

کنترل و بازرسی جوش:
نکات اجرایی منفی:
عدم رعایت آماده سازی صحیح باعث ایجاد عدم همترازی (MISALIGHNMENT OR HI-LO) خواهد شد

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله
ترک طولی در جوش

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله

ترک عرضی در جوش

 

کنترل جوش سوله

تخلخل

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله
تخلخل خوشه ای

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله

شروع بد (BAD RESTART)

کنترل جوش سوله
لوچه (OVERLAP)

کنترل جوش سوله
پرشدگی کم (UNDERFILL)

کنترل جوش سوله
در سطوح و لبه هایی از سازه های فولادی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهد شد، باید رنگ آمیزی در فاصله پنج سانتی متری از خط جوش متوقف شود.

کنترل جوش سوله
پاشش جوش (SPATTER)

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله
نکات اجرایی مثبت:
اندازه گیری ساق و گرده جوش

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله

کنترل جوش سوله

 

 

تصویر: