نکات اجرایی برای تیرها

نکات اجرایی برای تیرها

تیر ها :
مقاطع متغیر در ابتدای شروع تیر ( پس از محل اتصال تیر به ستون )

اتصال تیر در سوله

اتصال تیر در سوله

اجرای اتصال تیر به ستون (با پیچ های گالوانیزه)

اتصال تیر در سوله

اتصال تیر در سوله

نکات اجرایی منفی:
وصله مقطع در محل اتصال به ستون ( جایی که برش ماکزیمم است!)

اتصال تیر در سوله

استفاده غیر اصولی از قطعات جوش و جوشکاری با کیفیت بسیار پایین
اتصال تیر در سوله

تصویر: