کاربری های سازه

16 نوامبر, 2016 - 14:44

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا: مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384.

تبصره 1- در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی، محدوده طرح‌های مصوب قبلی آن‌ها ملاک عمل خواهد بود.

16 نوامبر, 2016 - 14:39

 

اصول طراحی ساختمان اداری

ساختمان یک اداره بزرگ شامل مکان‌های مختلف و متعددی است:
۱(بخش‌های اداری دفاتر مجزا برای یک تا سه نفر به همراه کارگاه‌هایی برای کار آموزان و دفاتر گروهی برای حداکثر ۲۰ نفر، بعضی ادارات کارگاه‌های مجزا را با بخش‌های گروهی یکی می‌کنند. در اداره‌ای با پلان باز به‌جز یک بخش منشی‌گری مجزا، بقیه مکان‌ها برای کار فردی و گروهی چندمنظوره اختصاص می‌یابد.