بار جرثقیل

بار زنده جرثقیل به بار بهره برداری آن بستگی دارد. در جرثقیل پل دار و جرثقیل تک ریلی بارهای طراحی تیر های زیر سری به همراه اتصالات و نشیمن گاه های آن ها باید در برگیرنده حداکثر بار چرخ پل جرثقیل، ضربه قائم . بارهای جانبی و طولی از حرکت جرثقیل باشند.