بارمرده سقف سوله

بار مرده ی سقف شامل وزن لاپه ، پوشش سقف ، تاسیسات و تجهیزات روی سقف یا متصل به آن می گردد. بار مرده سقف سوله بطور معمول بین 25 تا 30 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته می شود.